Macau ‘Kurucu Baba’ Stanley Ho Emekli, El Papatyas? El Kontrolü

Stanley Ho sonunda 96 ya??nda emekli olmaya haz?r. Kesinlikle enklav?n ‘kurucu babas?’ olan Makao milyarderi, SJM Holdings’den inecek ve ?irketin k?z? Daisy haziran?na elden geçirecek.

1921 do?umlu Stanley Ho, 2018’in nihayet amiss olmaya haz?r oldu?u 12 ay oldu?unu belirtiyor.

II. Dünya Sava?? s?ras?nda Macau’dan Asya’ya lüks ürünler kaçakç?l??? yaparak büyük miktarda para kazand?ktan sonra, 1962’de Ho, tek oyun imtiyaz?n? elde etti. Daha sonra Portekiz taraf?ndan yönetilen Ho, kumar yo?unluklar?yla dolu uykulu koloniyi dünya casino merkezine dönü?türdü. bu en büyü?üdür.

Makao 1999 y?l?nda Çin kontrolüne geri döndü ve iki y?l sonra millet cumhuriyeti Ho’nun tekeline son verdi ve be? ekstra lisans teklif etmek için ticari operatörleri d??lad?.

‘Dr Ho, Macau’nun oyun endüstrisinin kurucu babas? olan ve birkaç y?ld?r gelir aç?s?ndan dünyan?n en büyük babas? olarak hakl? bir ?ekilde tan?nd? ‘dedi.

June Ho, en son 1972’de kurdu?u holding olan Shun Tak Holdings’in ba?kan? olarak istifa etti.

Stanley Ho, on y?llard?r gösteri?li bir playboy olma ününü kazand?. Ayn? anda en az dört kar?s? oldu?u ve 17 çocuk babas? oldu?u dü?ünülmektedir. Özellikle çocuklar? aras?nda, büyük MGM China olan bir payda? olan Pansy Ho ve Melco Resorts’un kurucusu Lawrence Ho bulunmaktad?r.

Sjm gecikme arkas?nda

Söylentilere göre Stanley Ho onlarca y?ld?r SJM’ye liderlik etmiyor. 2009 y?l?nda evinde bir dü?ü? ya?and?ktan sonra milyarder ak?l ameliyat? geçirdi ve sonraki yedi ay? hastanede geçirdi. O zamandan beri tekerlekli sandalyeyle s?n?rl? ve günlük operasyonlara dahil de?ildi.

Wall Street Journal’dan Ese Erheriene, ‘Bay Ho’nun ayr?lmas?n?n çok az etkisi var’ diyor.

Hiçbir ?irket Macau’yu bugünkü haline getirmekten daha fazla sorumlu olmasa da, bu y?lda 32 milyar dolardan fazla brüt oyun geliri (GGR) kumarhane mekân? olacak, SJM, yabanc? kaynakl? i?letme lisanslar? olan ?irketlerin arkas?na dü?tü 2002.

Bugün, Sands Asia ve Wynn Macau, en fazla oyun gelirini olu?turan iki ana güçtür. Sands taraf?ndan üretilen bir terim olan Cotai Strip, Venedik ve Plaza’n?n 2007 ve 2008’de orada aç?ld??? dü?ünüldü?ünde art?k Macau’nun ana caddesi.

Alt? lisansl? casino operatörünün be?inde Cotai Strip üzerinde çal??an milyarlarca dolarl?k entegre tesisler var. Yapmayan biri SJM.

Gelecek y?l Lisboa Saray? aç?ld???nda bu de?i?ecek, ancak Cotai’nin ?ehir merkezindeki yüksek silindirleri çekmeye ba?lamas?ndan on y?ldan fazla bir süre sonra, Ho’nun ?irketi son on y?lda GGR’de milyarlarca dolar? kaç?rm?? oldu?u anlam?na geliyor.

Papatya Kontrolü

SJM Holdings hissedarlar? Stanley Ho’nun istifa etti?i haber ba?l?klar?na olumlu tepki gösterdi. Hisse senedi Cuma günü yüzde 3,74 artt?.

Morgan Stanley k?sa süre önce SJM için ‘daha fazla pazar pay? kayb?’ olaca??n? tahmin etti ve bir yat?r?mc? ?irket genelinde “ herkes SJM’nin canlanmas?n? bekledi?ini ” söyledi. Bu sorumluluk ?imdi Daisy’ye dayanacak Ho.

54 ya??ndaki, 1999’dan beri Shun Tak Holdings’in genel müdür yard?mc?s? ve ba? mali i?ler görevlisi olarak görev yap?yor. Geçen Haziran ay?nda SJM yönetim kuruluna atand?.

Daisy, Toronto Üniversitesi’nden MBA derecesi alm??t?r ve evli ve iki k?z çocuk babas?d?r. Macau’da casino iznine sahip bir ?irketi ilk kez denetleyen kad?n olur.

Detroit Casinolar Rapor Rekor Brüt Oyun Geliri, Mart Ba?ar? Ohio ve Maryland kat?l?n

Detroit casinolar?, Mart ay?nda toplamda ayl?k tarih olan en büyük pay? olan 138,6 milyon dolar brüt oyun geliri (GGR) kazand?.

Kumarbazlar en son rekor moda ay?nda Detroit kumarhanelerinin koltuklar?n? i?gal ettiler. (Resim: Fabrizio Costantini / The Wall Street Journal)

MGM Grand Detroit, yöntemi Mart 2017’de% 7,3’lük bir art??la 58,1 milyon dolar ve casino’nun 18 y?ll?k geçmi?i olan en kullan??l? performans? ile yönetti. MotorCity, yeni bir mekan?n yan? s?ra 2017’de yüzde dokuzdan fazla prim olan GGR’de 49,3 milyon dolar ile ikinci s?rada yer ald?.

Detroit’in üçüncü kumarhanesi Greektown,% 2.3 dü?ü?le toplam 31.2 milyon gelir elde etti?ini bildirdi.

138.6 milyon dolarl?k ortak kullan?m, 2012 y?l?n?n Mart ay?nda kumarhanelerin geçmi? zamanlar?n en iyi geçmi?inden 3.3 milyon dolar daha fazla.

Detroit casinolar?, güçlü Mart ay?na ra?men 2018’in ilk çeyre?inde düzdü. 360,2 milyon dolarl?k toplam gelir, 2017’ye k?yasla yüzde 0,2’lik marjinal bir dü?ü?.

Greektown, MGM ve MotorCity’yi a?a?? çekiyor. Son iki kumarhane ilk üç ayda s?ras?yla yüzde 1,6 ve yüzde 1,2 artarken, Greektown yüzde 4,7 oran?nda k?rm?z?.

Gelecek Vaat Ediyor

Üç Detroit kumarhanesi Michigan’da ticari olan tek gerçek oyun. Devlet, kabile kumarhanelerine ve parimutuel yar?? pistlerine ev sahipli?i yapabilir.

90’lar?n sonlar?nda Detroit Nehri ve ABD-Kanada s?n?r?n?n hemen kar??s?nda aç?lan Casino Windsor’a (daha sonra Caesars Windsor olarak yeniden adland?r?ld?) yan?t olarak Detroit, ticari olarak üç kumar oynama yetkisi verdi.

MGM Grand ve MotorCity 1999’da ve ertesi y?l Greektown’da aç?ld?. Üç mülk asl?nda son zamanlarda GGR’lerinin 2012 ve 2014 y?llar? aras?nda üç y?ll?k dü?ü?lere katland?ktan sonra y?ll?k yakla??k yüzde bir büyüdü?ünü gördü.

Toplam oyun zaferi 2015’te 1.376 milyar dolar, 2016’da 1.385 milyon dolar ve 2017’de 1.4 milyar dolard?.

2018’de ?imdiye kadar gerçekten düz olmalar?na ra?men, Nisan Caesars Windsor’da devam eden bir hit nedeniyle ba?ka bir mali destek sa?layabilir. Sendika çal??anlar?, ba?lang?çta ödemeyi saatte 0,75 dolar art?ran teklif edilen bir sözle?meyi reddettikten sonra geçen hafta sonu i?ten ç?kt?lar.

Tüm Nisan otel rezervasyonlar?. Caesars Windsor, ‘Colosseum ?ovlar?n? ertelemek için çok zor bir seçim yap?yoruz, Toplam fayda promosyonlar?, konvansiyonlar, etkinlikler ve toplant?lar? Nisan ay?n?n geri kalan?yla birlikte iptal etmekle birlikte’

Kanada kumarhane tesisinin geçici kal?plar?, kumar oynamak isteyen mü?terilerin kesinlikle ba?ka bir yere gitmeleri gerekti?i anlam?na geliyor ve Detroit en yak?n seçenek.

Geçmi? Kay?tlar? Yürüme

Detroit casinolar?, ba?ar?l? bir Mart ay?n?n tad?n? ç?karabilecek tek yer de?ildi.

Maryland’in alt? kumar i?letmesi, devlet tarihinin en yüksek ve 2017 y?l?n?n ayn? ay?nda yüzde alt?dan fazla art??la toplam 150 milyon dolarl?k bir GGR kazan?m? yay?nlad?. Marka, bir y?l önce 141.1 milyon dolar ile bir önceki en yüksek seviyeyi geçti.

Ohio casinolar? ayr?ca Buckeye State’in dört kara tabanl? kumarhanesini ve alt? yar?? pisti mekan?n? kullanarak toplu olarak GGR’da 178.1 milyon dolar bildiren tüm zamanlar?n gelirini kaydetti.

Öyleyse neden tüm Mart rekoru kazan?yor?

Yeni ba?layanlar için, casinolar elbette hafta sonu günlerinden hafta içi günlerden daha fazla bahis al?yor ve Mart 2018, oyun katlar?na 2017’ye k?yasla ekstra bir cumartesi sa?lad?. Son ay, ülkenin birçok bile?eninde de makul olmayan derecede s?cakt?, ancak ek olarak ya?murlu, d?? mekan anlam?na geliyor faaliyetler k?s?tlanm??t?.

Melco, Japonya Entegre Tesisine ’10 Milyar Dolardan Fazla’ Yat?r?m Yapacak

Melco Resorts, City of Dreams ve Studio City entegre tatil köyleri in?a ederken Macau’ya 10 milyar dolar yat?r?m yapt?, ancak lisans verilirse Japonya’ya daha fazla yat?r?m yapabilir, Melco CEO’su Lawrence Ho bu hafta söz verdi.

Melco CEO’su Lawrence Ho, lisanslar için rekabet ?s?n?rken Japonya’da 10 milyar dolardan fazla harcayaca??n? söyledi. Bir Morgan Stanley raporu, ba?lang?çta sadece üç lisans bulunmas?na ra?men, pazar yerinin muhtemelen dünyadaki ikinci büyük pazar olaca??n? ileri sürdü. (Resim: Bloomberg)

Ho, Nikkei Asian Review’a Cuma günü yapt??? aç?klamada, LVS ile tek bir noktaya imza atmak için ’10 milyar dolardan fazla harcayaca??z’ demi?ti. ?unlardan biri için seçilebilecek kadar ?ansl? oldu?umuzda 10 milyar dolar vaat eden Sheldon Adelson büyük ?ehirler.

Ho, son zamanlarda Japon Diyetine (yasama organ?) casino mevzuat? konusunda kaydetti?i ilerlemeden memnun https://gamblingprofessors.com/tr/ oldu?unu söyledi. Anla?mazl?k ve gecikmelerden sonra, iktidar koalisyonu ortaklar? nihayet mevzuat?n ilerlemesini sa?layacak ipuçlar? üzerinde anla?t?lar.

Diyet’e bu otuz gün kadar erken bir zamanda, Japonya’daki üç ?ehirde üç büyük entegre tesisin in?a edilmesinin önünü açan bir yasa tasar?s? sunulabilir.

Düzenleme Çerçevesi ‘Korkulandan Çok Daha ?yi’

Tatil köyü miktar?, kumarhane yanl?s? Liberal Demokrat Parti ile koalisyon orta??, daha temkinli Budistlerin etkiledi?i Komeito Partisi aras?nda ula??lan çe?itli uzla?malardan biridir. Geçen hafta koalisyon, yüzde 30’luk bir gelir vergisi oran? ve Japon sakinleri için yakla??k 56 dolarl?k bir giri? ücreti kabul etti. Sakinler ayr?ca haftada üç kumarhane ziyareti ve ayda on kez ile s?n?rl? kalacaklar.

Bu hafta yay?nlanan bir raporda, ABD yat?r?m bankas? Morgan Stanley, analistlerin Japonya’n?n piyasay? a??r? derecede düzenleyebilece?inden endi?e duydu?u, ‘korkulmaktan daha iyi’ düzenleyici önerilen çerçevenin önerildi?ini belirtti.

Do?ru olarak, yat?r?m bankas? piyasaya yönelik projeksiyonlar?n? revize etti ve 2025 y?l?na kadar muhtemelen 15 milyar dolar de?erinde olaca??n? ve bu da dünyan?n ikinci büyük video oyun sektörü olmas?n? sa?layacak.

Biyometrik Teknoloji

Öyleyse, uluslararas? casino operatörlerinin büyük ödeme yapmaya istekli olmas? ?a??rt?c? de?ildir, ancak sadece üç lisansla rekabet inan?lmaz derecede ?iddetli olacakt?r.

Vegas Sands, MGM Resorts, Galaxy Entertainment, Genting, Caesars Entertainment, rough Rock ve Wynn Resorts, pazar?n bir k?sm? için hareket eden devam eden ?irketler ile ili?kilidir.

Ancak Melco son zamanlarda, kumar i?letmelerinin duyarl? sorunlu kumarbazlar için zararl? olabilece?i ve haz?rlanan suç için bir m?knat?s olabilece?i korkusuna yard?mc? olmak için, bir biyometrik ziyaretçi izleme sistemi olu?turan Japon hükümeti olan MelGuard ile Brownie puanlar? att?.